MVO, onze aanpak

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ieder aspect van ons bedrijf doorstaat de test van performantie én duurzaamheid. We denken en handelen met een langetermijnvisie, zowel op het vlak van people, planet als profit. Hierbij engageren we ons om een pioniersrol in te vullen.

Zo stellen we alle middelen ter beschikking die bijdragen aan de realisatie van een veilige en gezonde werkomgeving. Bij ons geldt een veiligheidscultuur, waar eenieder zijn verantwoordelijkheid kent en opneemt. We waken over het welzijn van onze collega’s door in te zetten op mentale veerkracht, een positieve mindset te stimuleren en eenieder te motiveren om beschikbaar te zijn voor elkaar. Naast een hart voor elkaar, tonen we ook ons maatschappelijke engagement bij de ondersteuning van verscheidene goede doelen.

Onze ambitie is niet alleen een eindresultaat af te leveren dat bijdraagt aan een duurzame samenleving, maar ook het bouwproces zelf te organiseren met respect voor het milieu en in lijn met de milieudoelstellingen. Daarom stellen we alles in het werk om alle aspecten die hiermee gepaard gaan, op een doordachte, correcte en effectieve manier te behandelen. Om deze engagementen na te leven beschikken wij over een gecertificeerd managementsysteem dat beantwoordt aan de geldende kwaliteits-, veiligheids-, en milieunormen.

CO2- PRESTATIELADDER

STADSBADER CONTRACTORS heeft de ambitie om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Deze inspanningen kunnen worden gekwantificeerd door middel van de CO2-Prestatieladder. Dit is een certificeerbaar managementsysteem dat bedrijven stimuleert om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de bedrijfsvoering als op projecten én in de toeleveringsketen. Onze doelstellingen, maatregelen om deze te realiseren en de voortgang in deze maatregelen kan je hieronder terugvinden in het Energiemanagement Actieplan. 

INZICHT

Het reduceren van onze impact op het milieu is reeds jarenlang een topprioriteit voor STADSBADER CONTRACTORS. In 2022 hebben wij beslist om onze inspanningen te aligneren met de CO2-prestatieladder. Wij registreren onze CO2-uitstoot op onze werven, onze asfaltcentrale, de materieeldienst en op de kantoren.

Emissie    
Scope 2022 2023
1 7.150 tCO2e 9.762 tCO2e
2 306 tCO2e 437 tCO2e
3 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Scope 1+2 7.455 tCO2e 10.198 tCO2e

Doelstelling

In 2024 willen we de CO2-uitstoot reduceren met 5% ten opzichte van 2023. Daarbij denken wij 4% te kunnen reduceren in scope 1, en 14% in scope 2. Tegen 2030 willen wij ons energieverbruik met minstens 5% verminderen in verhouding tot onze omzet. Deze reductie zullen wij voornamelijk (90%) trachten te realiseren in scope 1 en voor het overige in scope 2. 
 

Reductiemaatregelen

Verschillende maatregelen werden gedefinieerd om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Deze werden als volgt ingedeeld (zie ook document hieronder):

Gebouwen

 1. 100% LED-verlichting in de laad-los zone en de parking.
 2. Lokaal geproduceerde groene stroom aankopen.
 3. Duurzame energie voor verwarming en koeling van kantoren.
 4. Administratieve kantoren: installatie van minimaal 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen.
 5. Materieeldienst: installatie van minimaal 1 laadpaal per 20 parkeerplaatsen.
 6. Nabijheid van openbaar vervoer communiceren.
 7. Telewerkbeleid afstemmen op energie-efficiëntie.
 8. Ontwikkeling PowerBI tools.
   

Materieel

 1. Zorgen dat de bandenspanning regelmatig gemeten wordt, of een compressor ter beschikking stellen
 2. Op structurele basis een secundair materiaal verkopen dat zonder noemenswaardige bewerking (door de afnemer) geschikt is als grondstof in productieprocessen
 3. 100% LED-verlichting van de rijwegen ter vervanging van gaslampen
 4. Jaarlijkse inspectie persluchtlekken
 5. Jaarlijks onderhoud branders en afstellen branders
   

Werven

 1. CO2-reductie is vast agendapunt in periodiek overleg met alle grote opdrachtgevers
 2. Gebruik van secundaire materialen, in de eigen bedrijfsprocessen, op structurele basis die 'virgin' materialen vervangen.
 3. Fractie energiezuinige werfketen verhogen
 4. Bij onverharde ondergrond van bouwterrein en aanvoer routes worden de transportroutes altijd voorzien van tijdelijke verharding.
 5. Indien mogelijk en zinvol krijgt varen de voorkeur boven rijden. Deze afweging is procedureel vastgelegd.
 6. Opleiding “Het Nieuwe Draaien (HND)” voor machinisten voormannen over het gebruik van hun machine tijdens winteropleiding.
 7. Waar mogelijk maakt het bedrijf gebruik van elektrisch handgereedschap in plaats van handgereedschap op brandstof.
 8. We hebben steeds ten minste 1 hybride stroomgroep in dienst
 9. Vermijden van stroomgroepen: alleen als een vaste aansluiting niet mogelijk is
   

Waar mogelijk werden maatregelen op eigen initiatief steeds gekoppeld aan een maatregel die in de definitie van SKAO is opgenomen.

TRANSPARANTIE

Om de maatregelen te implementeren en de doelstellingen te bereiken, is de medewerking noodzakelijk van de volledige organisatie. Deze medewerking tracht STADSBADER CONTRACTORS te bereiken via een transparante communicatie naar de medewerkers, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, posters en stickers, via signalisatie op de werven en toolboxmeetings. Op deze manier tracht STADSBADER CONTRACTORS elk van de medewerkers bewust te maken van zijn of haar impact.

PARTICIPATIE

STADSBADER CONTRACTORS neemt actief deel aan de CO2-werkgroep binnen de Green Board van de sectorvereniging ADEB-VBA.

 

Goede doelen

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Sommigen krijgen bijzondere uitdagingen op hun pad, en verdienen extra ondersteuning. Als onderneming waar ‘engagement’ zo centraal staat, zien we het als onze verantwoordelijkheid om aandacht te hebben voor en actie te ondernemen ten gunste van degenen die het meest kwetsbaar zijn.

Volgende acties en organisaties konden al rekenen op onze steun: Stichting tegen kanker, levensloop, vzw Akindo voor kansarme gezinnen, Bouw van materniteitafdeling in het ziekenhuis van Madagaskar, Bouw van huisjes in Sri Lanka voor de lokale bevolking, Medi-Clowns, vzw De Regenboog voor kansarmen met een handicap, …

Together we create space

Image